சாவோ டொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி | São Tomé and Príncipe

சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி (São Tomé and Príncipe, saʊ̯ tʰəˈmeɪ̯ ənd ˈpʰɹɪnsɪpɪ) என்பது ஆபிரிக்காவின் மேற்குக் கரையில் கினி குடாவில் உள்ள ஒரு தீவு நாடாகும். இத்தீவுக் கூட்டம் சாவோ தொமே, மற்றும் பிரின்சிப்பி ஆகிய இரண்டு தீவுகளைக் கொண்டுள்ளது. இவ்விரண்டு தீவுகளும் 140 கிமீ தூர இடைவெளியில் காபொன் இன் வடெமேற்குக் கரையில் இருந்து முறையே 250, 225 கிமீ தூரத்தில் வழக்கொழிந்த எரிமலைகளின் கூட்டத்தில் அமைந்துள்ளன.

வெளி இணைப்புகள்

சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி – விக்கிப்பீடியா

São Tomé and Príncipe – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *