பசு மரம்

பசு மரம்

வகைப்பாடு

தாவரவியல் பெயர் : புரோசிமம் கெட்டாக்டோடென்ரான் Brosimum gatactodendron

குடும்பம் : மோரேசியீ (Moraceae)

இதரப் பெயர்

பால் மரம் (Milk Tree)

மரத்தின் அமைப்பு

பெரிய பசுமையான மரம் 70-80 அடி உயரமும் 6-8 அடி விட்டமும் கொண்டுள்ளது. இதனுடைய இலைகள் தோல் போன்று தடினமாக இருக்கும். இம்மரத்தில் வரும் பூக்கள் மிகவும் ஆச்சரியமாக உள்ளது. இதனுடைய உருண்டை மலர் கொத்தில் பல ஆண் பூக்களும், இதன் நடுவில் ஒரே ஒரு பெண் பூ மட்டும் உள்ளது. இதனுடைய கனியும், பூவும் சாப்பிடலாம். மரத்தின் தண்டுப்பகுதியில் அளவுக்கு அதிகமான பால் உள்ளது. இது பசுவின் பாலைப்போன்றே உள்ளது. இதை அமெரிக்காவின் கிராமப் புறத்தில் உணவாக சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். இலங்கையில் இப்பாலை பசுவின் பாலுக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

காணப்படும் பகுதி

புரோசிமம் என்பது கிரேக்க பெயராகும். இதற்கு உண்ணக்கூடியது என்பது பொருள். இம்மரம் வெப்ப மண்டல அமெரிக்காவில் வளர்கின்றன. இவற்றில் 8 இனங்கள் உண்டு.

வெளி இணைப்புகள்

பசு மரம் – விக்கிப்பீடியா

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *