மஞ்சக்கடம்பு மரம்

மஞ்சக்கடம்பு (Haldina Cordifolia) இது ஆசியா கண்டத்தில் இந்தியா, இலங்கை போன்ற நாடுகளில் காணப்படும் ஒரு வகையான மரம் ஆகும். மேலும் இது கடம்ப மரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு இனம் ஆகும். இது ஒரு பூக்கும் தாவரம் ஆகும். இம்மரத்தின் இலைகளை கம்பளிப் பூச்சி, பட்டாம்பூச்சி, மற்றும் வரியன் பூச்சிகளும் உணவாக உட்கொள்ளுகின்றன.

வெளி இணைப்புகள்

மஞ்சக்கடம்பு மரம் – விக்கிப்பீடியா

Haldina – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *