பூக்கம் மரம்

பூக்கம் (தாவரம்) (தாவர வகைப்பாடு : Schleichera oleosa) இந்த சோபீஸ்பெரி என்ற தாவர வகையைச்சார்ந்த செபென்டெசிஎ (Sapindaceae) என்ற குடும்பத்தைதழுவிய ஒரு மரம் ஆகும். இது ஒரு பூக்கும் தாவரம் ஆகும். இத்தாவரம் இந்தியத் துணைக்கண்டம் மற்றும் தென்கிழக்காசியாவின் பல பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.

வெளி இணைப்புகள்

பூக்கம் மரம் – விக்கிப்பீடியா

Schleichera – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.