மயில் கொன்றை மரம்

மயில் கொன்றை ஒரு பூக்கும் தாவரமாகும். இதை மயிற்கொன்றை எனவும் அழைக்கின்றனர்.

சின்னங்கள்

இதன் பூ பார்படோசு நாட்டின் தேசியப் பூவாகும்.

பயன்பாடுகள்

இம்மரத்தினை அலங்காரத்திற்காக வளர்க்கின்றனர். இதன் வேர் பெண்களுக்கு கருக்கலைப்பை உண்டாக்கும்.

வெளி இணைப்புகள்

மயில் கொன்றை மரம் – விக்கிப்பீடியா

Caesalpinia pulcherrima – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *