சுரபுன்னை மரம்

வழை (Ochrocarpos longifolius) என்பது சுரபுன்னை மரத்தைக் குறிக்கும்.

 • ஆய் அண்டிரனின் குடிப்பூ வழை.
 • குறிஞ்சி நில மகளிர் குவித்து விளையாடியதாகக் கூறப்பட்டுள்ள 99 மலர்களில் ஒன்று வழை.
 • வையை ஆறு அடித்துக்கொண்டுவந்த மலர்களில் ஒன்று.
 • நல்ல நீரோட்டமுள்ள நிலத்தில் வழை வளரும்.
 • கழை என்னும் பெருமூங்கில், ஆசினிப்பலா போன்ற மரங்களுடன் சேர்ந்து வளரும்.
 • குமணன் ஆண்ட முதிரமலையில் கழை வளர்ந்திருந்த்து.
 • தொண்டைநாட்டு மலைகளில் செழித்திருந்தது.
 • யானை விரும்பும் தழைமரம்.
 • மூங்கில் நெல் அரிசி போட்டுக் குறமகள் வழை வளர்ந்த மலைச்சாரல் மணக்கும்படி சோறு ஆக்கினாள்.
 • வழை வளர்ந்த காடு நீர்வளம் மிக்கது ஆகையால் பாலைநிலமாக மாறுவதில்லை.
 • வழைக்காட்டில் வருடை மான்களை மலைமக்கள் வளர்ப்பர்.
 • வெளி இணைப்புகள்

  சுரபுன்னை மரம் – விக்கிப்பீடியா

  Ochrocarpos longifolius – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *