மிகச் சிறிய மரம்

மிகச் சிறிய மரம்

வகைப்பாடு

தாவரவியல் பெயர் : சாலிஸ் கெர்பேசியா Salix herbacea

குடும்பம் : சாலிக்கேசியீ (Salicaceae)

இதரப் பெயர் : வில்லோ (Willow)

மரத்தின் அமைவு முறை

இது உலகின் மிகச் சிறிய மரமாகும். இது 2.5 செ.மீ. (ஒரு இஞ்ச்) உயரமே வளரக்கூடியது. அடர்த்தியாகவும், விளிம்பு பற்கள் போன்றும் உள்ளது. இதனுடைய பூக்கள் பூனைவால் மஞ்சரி போன்றது. இது வெள்ளை நிறப் பூக்களாகும்.

இச்செடியின் தண்டு மிகச்சிறியது. இது மிகமிக மெதுவாக வளர்கிறது. இதனுடைய தண்டு பென்சில் அளவு தடிமன் ஆவதற்கு 100 வருடங்கள் ஆகிறது. இந்த மரம் துருவப்பகுதியில் பனி நிறைந்த பகுதியில் வளர்கிறது.

இச்சாதியில் 300 இனம் உள்ளது. இவற்றில் மரங்கள், சிறுசெடிகள் ஆகியவை உள்ளன. இவை அனைத்தும் ஈரம் நிறைந்த ஈரமான பகுதியில் வளர்கின்றன. இவைகள் அழகிற்காக வளர்க்கிறார்கள்.

சிறப்பு வகை

பீட்டுலா நானா (Betula nana) என்கிற பீர்ச்மரம் தன்னுடைய வாழ்நாளில் 2.5 அடி உயரம் மட்டுமே வளர்கிறது.

வெளி இணைப்புகள்

மிகச் சிறிய மரம் – விக்கிப்பீடியா

Salix herbacea – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *