வைரி பறவை

வைரி (Shikra, Accipiter badius) ஆக்சிபிட்டிரிடே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இரைவாரிச் செல்லும் பறவைகளுள் ஒன்று. இப்பறவை இனம் வல்லூறு, வில்லேத்திரன் குருவி, பறப்பிடியன் என்ற பெயர்களிலும் அழைக்கப்படுகிறது. இப்பறவை தெற்கு ஆசியாவில், குறிப்பாக…

பெரிய வல்லூறு

வடக்கு வாத்துப்பாறு (ஆங்கிலப் பெயர்: Northern goshawk, உயிரியல் பெயர்: Accipiter gentilis) என்பது மிதமான-பெரிய அளவுள்ள கொன்றுண்ணிப் பறவை ஆகும். இது புவியின் வட அரைகோளத்தில் காணப்படுகிறது. இது 1758ல் லின்னேயசால்…

பாறு பருந்து

பாறு (Hawk) என்பது சிறிது முதல் நடுத்தர அளவு வரையான கொன்றுண்ணிப் பறவைகளின் பொதுப் பெயராகும். அசிப்பிட்ரினே துணைக்குடும்பம் வாத்துப்பாறு, சிட்டுப்பாறு, கூரிய பாறு உட்பட்ட பிறவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இவை பொதுவாக கானகப்…

பஸ்ஸார்ட்

பொது பசார்டு (common buzzard, buteo buteo) என்பது ஒரு மிதமான-பெரிய கொன்றுண்ணிப் பறவை ஆகும். இது ஐரோப்பாவின் பெரும்பாலான பகுதிகள் மற்றும் ஆசியாவின் சில பகுதிகளிலும் காணப்படுகிறது. இது 40 மற்றும்…

ஐரோவாசியச் சிட்டுப்பருந்து

ஐரோவாசியச் சிட்டுப்பருந்து (Eurasian sparrowhawk, Accipiter nisus) அல்லது வடக்குச் சிட்டுப்பருந்து அல்லது சிட்டுப்பருந்து என்பது சிறிய கொன்றுண்ணிப் பறவை ஆகும். இதில் பெண் பருந்து ஆணைவிட 25% வரைப் பெரியதாக உள்ளது….

வளர்ப்பு வல்லூறு

வளர்ப்பு வல்லுறு (Falconry) என்பது வன விலங்குகளை அதன் இயற்கை வாழிடங்களில் வேட்டையாட பயிற்றுவிக்கப்பட்ட கொன்றுண்ணிப் பறவை ஆகும். தற்காலத்தில் வளர்ப்பு வல்லுறுகளாக செவ்வால் பாறு (Buteo jamaicensis), ஹாரிஸ் பாறு (Parabuteo…