பூட்டானிய பெரும் பறக்கும் அணில்

பூட்டானிய பெரும் பறக்கும் அணில், அணில் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கொறிணி ஆகும். இவை வங்காளதேசம், சீனா, இந்தியா, நேபால், பூட்டான் போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. இவை மித வெப்ப காடுகளில் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் வாழிடங்கள் அழிக்கப்பட்டு அச்சுறுத்தப்பட்ட நிலையில் உள்ளது.


வெளி இணைப்புகள்

பூட்டானிய பெரும் பறக்கும் அணில் – விக்கிப்பீடியா

Bhutan giant flying squirrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.