சூரிய அணில்

சூரிய அணில் (Sun squirrel) (கெலியோசியூரசு பேரினம்), என்பது செரினே துணைக் குடும்பத்தின் கீழ் வரும் புரோட்டோக்செரினி அணிலாகும். இவை துணை சஹாரா ஆப்பிரிக்காவில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன.


மரக் கிளைகளில் வெயில் நேரத்தில் படுத்து சூரிய குளியலில் ஈடுபடுவதால் இப்பெயரினைப் பெற்றிருக்கலாம்.


காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசில் மனிதனில் குரங்கு அம்மை பரவுவதில் இந்த சூரிய அணில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளதாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.


இந்தப் பேரினத்தின் கீழ் 6 சிற்றினங்கள் உள்ளன:


 • காம்பியன் சூரிய அணில், கெலியோசியூரசு காம்பியானசு

 • மாற்றக்கூடிய சூரிய அணில், கெலியோசியூரசு மூடாபிலிசு

 • சிறிய சூரிய அணில், கெலியோசியூரசு பங்டேடசு

 • சிவப்பு-கால் சூரிய அணில், கெலியோசியூரசு ருஃபோபிராச்சியம்

 • உருவென்சோரி சூரிய அணில், கெலியோசியூரசு உருவென்சோரி

 • சான்ஜ் சூரிய அணில், கெலியோசியூரசு உண்டுலட்டசு

 • வெளி இணைப்புகள்

  சூரிய அணில் – விக்கிப்பீடியா

  Sun squirrel – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *