பல்லா பூனை

பல்லா பூனை (Pallas’s cat ) என்பது ஒரு சிறிய காட்டுப் பூனை ஆகும். இது மத்திய ஆசியாவில் காணப்படுகிறது. இவை வாழ்விடம் சீரழிவு, வேட்டையாடுதல் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அச்சுறு நிலையை அண்மித்த இனம் என்று 2002 முதல் பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் லடாக், ஜம்மு காஷ்மீர் போன்ற பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.


பண்புகள்


பல்லா பூனைகள் வீட்டுப் பூனை அளவு உள்ளது. அதன் தலை முதல் உடல்வரை 46 இல் இருந்து 65 செமீ (18 இல் இருந்து 26 அங்குளம்) நீளம். வால் 21 இல் இருந்து 31 செமீ (8.3 – 12.2 அங்குலம்) நீளம். இதன் எடை 2.5 இல் இருந்து 4.5 கி.கிராம் (5.5 -9.9.பவுண்டு ) ஆகும். இதற்கு அடர்த்தியான நீண்ட வாலும், வால் முழுக்க கருப்பு வளையங்களும், முனையில் கொத்தான கருப்பு முடியும் இருக்கும். இதன் காதுகள் சிறியன, முகத்திலும், உடலின் பின் புறமும் உள்ள ஒரு சோடி பட்டைகள் இதன் தனித்தன்மை. இது சிறிய பாலூட்டிகள், பறவைகள் போன்றவற்றை உண்ணும், இந்த பூனைகள் பாறைகள் மிகுந்த பகுதியில் வாழ்வதற்கு இதன் நிறம் துணை செய்கிறது.


வெளி இணைப்புகள்

பல்லா பூனை – விக்கிப்பீடியா

Pallas’s cat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *