பார்டர் காலி நாய்

பார்டர் காலி நாய் (Border Collie) என்பது இசுக்கொட்லாந்து நாட்டின் எல்லைப்பகுதியில் கால்நடை வளர்ப்பிற்கான தொழிலில் முக்கியமாக செம்மறியாடுகள் வளர்ப்பிற்கும், அதனைப் பாதுகாப்பதற்கும் உதவும் மேய்ப்பு நாயாகப் பயன்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

பார்டர் காலி நாய் – விக்கிப்பீடியா

Border Collie – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *