சிறிய அண்டிலியப் பேரோந்தி

சிறிய அண்டிலியப் பேரோந்தி என்பது சிறிய அண்டிலிசு பகுதியில் மட்டுமே காணப்படும் பேரோந்தி இனம் ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

சிறிய அண்டிலியப் பேரோந்தி – விக்கிப்பீடியா

Lesser Antillean iguana – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *