மாலி நாகப்பாம்பு

மாலி நாகம் (Mali cobra)(நாஜா கடியென்சிசு), கட்டியன் துப்புதல் நாகம் அல்லது மேற்கு ஆப்பிரிக்க பழுப்பு துப்புதல் நாகம் எனப்படுவது துப்புதல் நாகம் வகையாகும். இது மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் காணப்படுகிறது.


புவியியல் பரவல்


இந்த இனம் செனகல் முதல் கேமரூன் வரை , காம்பியா, கினி-பிசாவு, தூர வடக்கு கினி, தெற்கு மாலி, கோட்டிவார், புர்க்கினா பாசோ, வடக்கு கானா, டோகோ, தென்மேற்கு நைஜர் மற்றும் நைஜீரியாவில் காணப்படுகின்றது.


வாழ்விடம்


இந்த இனம் வெப்பமண்டல மற்றும் மிதவெப்ப மண்டல புல்வெளிகள், புன்னிலங்கள் மற்றும் புதர் காடுகளில் காணப்படும்.


வெளி இணைப்புகள்

மாலி நாகம் – விக்கிப்பீடியா

Mali cobra – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.