கடற்பேரோந்தி

கடற்பேரோந்தி (marine iguana) என்பது பேரோந்தி வகையைச் சேர்ந்த கடல்வாழ் உயிரினம் ஆகும். இது எக்குவடோர் நாட்டில் உள்ள கலாபகசுத் தீவுகளில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. பல்லியோந்திகள் வரிசையில் கடற்பேரோந்திகள் மட்டுமே நீந்தும் திறன் பெற்றுள்ளன. இதில் மொத்தம் 7 அல்லது 8 துணையினங்கள் உள்ளன.


வெளி இணைப்புகள்

கடற்பேரோந்தி – விக்கிப்பீடியா

Marine iguana – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *