மைரோபிசு பாம்பு

மைரோபிசு என்பது பாம்புகளின் பேரினம் ஆகும். இந்தப் பேரினம் கோமலொபிசிடே குடும்பத்தின் கீழ் உள்ளது.


சிற்றினங்கள்


 • மைரோபிசு பென்னெட்டி (கிரே, 1842)

 • மைரோபிசு சினென்சிஸ் (கிரே, 1842)

 • வெளி இணைப்புகள்

  மைரோபிசு – விக்கிப்பீடியா

  Myrrophis – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.