திருவாங்கூர் குக்குரி பாம்பு

திருவாங்கூர் குக்குரி பாம்பு (Travancore kukri snake) 1826 ஆம் ஆண்டு அறியப்பட்ட கலோபெரியா (Colubridae) என்ற பேரினத்தில் காணப்படும் ஊர்வன குடும்பத்தைச் சார்ந்த ஒரு வகைப்பாம்பு இனம் ஆகும். இவை நடு ஆசியா துவங்கி வெப்பமண்டல ஆசியாவின் பல பகுதிகளிலும் காணப்படுகிறது. மேலும் இவை தமிழகப் பகுதியான மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள ஆனை மலைக் காடுகளில் காணப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

திருவாங்கூர் குக்குரி பாம்பு – விக்கிப்பீடியா

Oligodon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.