பெலிக்டுரரசு பாம்பு

பெலிக்டுரரசு (Plectrurus) என்பது பாம்புப் பேரினம் ஆகும். இப்பேரினப் பாம்புகள் நச்சற்றவை. இப்பாம்புகளின் வால் கேடயம் போலக் காணப்படும். இவை தென்னிந்தியாவின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைத்தொடர்களில் மட்டுமே காணக்கூடிய அகணிய உயிரிகளாகும். தற்போது, நான்கு சிற்றினங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை அதிக உயரமுள்ள மாண்டேன் ஷோலா காடுகளில் வாழ்கின்றன. இவை பொதுவாக விழுந்து கிடக்கும் மரங்களின் அடியிலோ பாறைகளின் பள்ளங்களிலோ காணப்படுகின்றன. சில இனங்கள் அரிதானவை. சில இவற்றின் வரம்பில் மிகவும் பொதுவாகக் காணப்படும்.


விளக்கம்


இந்த வகைப் பாம்புகள் மிகச் சிறியன. இவற்றின் நீளம் 43 செ.மீ. வரை காணப்படும்.


கண் கவசம் ஒன்று கண்ணை மூடுகிறது. கண்கள் சிறியவை. விட்டம் கண் கவசத்தின் நீளத்திற்குப் பாதிக்கு மேல் இல்லை. வால் பக்கவாட்டில் சுருக்கப்படுகிறது. வாலின் நுனி தட்டயாக இரண்டு புள்ளிகளுடன் காணப்படுகிறது. நுனி எளிமையாகவோ, இரு, அல்லது மூன்று பிரிவுகளுடையன.


சிற்றினங்கள்


இந்த பாம்பு கடைசியாக 1880இல் கேரளாவின் வயநாட்டில் உள்ள சுப்ரா மலைகளில் காணப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது. சுப்ரா மலைகளில் 1880 முதல் பதிவு செய்யப்பட்ட காட்சிகள் எதுவும் இல்லை.

வெளி இணைப்புகள்

பெலிக்டுரரசு – விக்கிப்பீடியா

Plectrurus – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.