பொமரேனியன் நாய்

பொமரேனியன் நாய் ஒரு முடியுள்ள சிறிய அளவிலான நாய் இனம்.மேலை நாடுகளில் மேற்குடி மக்களால் வளர்க்கப்பட்டதால் மிகுந்த புகழ் பெற்றது. இது 12 முதல் 16 ஆண்டுகள் வரை வாழக்கூடியது. 1.9 முதல் 3.5 கிலோ வரை எடை இருக்கும். இது பல நிறங்களில் உள்ளது. எனினும் கருப்பு, செவலை, வெள்ளை ஆகியனவே மிகப் பொதுவான நிறங்கள். இது வளர்ப்போரிடம் மிகவும் அன்புடன் இருக்கும்.

வெளி இணைப்புகள்

பொமரேனியன் நாய் – விக்கிப்பீடியா

Pomeranian dog – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *