சிற்றாமை

சிற்றாமை (Lepidochelys) என்பது ஒரு கடலாமைப் பேரினம் ஆகும். இதில் கெம்ப்பின் சிற்றாமை மற்றும் ஒலிவ நிறச் சிற்றாமை ஆகிய இரு இனங்கள் அடங்கியுள்ளன. தற்போது கெம்ப்பின் சிற்றாமை மிக அருகிய இனங்கள் பட்டியலில் உள்ளது.


பண்புகள்


சிற்றாமைகள் 51-71 செ.மீ. நீளம் வரை வளரக்கூடியது. இவை 36-50 கிலோ எடையைக் கொண்டிருக்கும். இவை நண்டுகள், மீன்கள், தலைக்காலிகள், சிப்பிகள் மற்றும் கடல்வாழ் தாவரங்கள் ஆகியவற்றை உண்டு வாழ்கின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

சிற்றாமை – விக்கிப்பீடியா

Ridley sea turtle – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.