கான்புரி விரியன் பாம்பு

கான்புரி விரியன் என்பது தாய்லாந்து நாட்டின் ஒரு சில பகுதிகளில் மட்டுமே காணப்படும் விரியன் வகையைச் சேர்ந்த ஒரு நச்சுப் பாம்பு. இப்பாம்பு வளர்ந்த நிலையில் பொதுவாக பழுப்பு நிறத்தைக் கொண்டிருக்கும். இதன் சிற்றினங்கள் எதுவும் இதுவரை கண்டறியப் படவில்லை. இப்பாம்புகள் காஞ்சனபுரி என்னுமிடத்தில் காணப்படுவதால் இப்பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

கான்புரி விரியன் – விக்கிப்பீடியா

Trimeresurus kanburiensis – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.