சொம்புமூக்கு முதலை

சொம்புமூக்கு முதலை அல்லது கரியால் (ஆங்கிலம்: Gharial, அறிவியல் பெயர்: Gavialis gangeticus) என்பது இந்திய துணைக்கண்டத்தை தாயகமாகக் கொண்ட ஒரு முதலை இனம் ஆகும். இது ஜீராசிக் காலந்தொட்டு ‌பன்னெடுங்காலமாய் இப்புவியில் வாழ்ந்து வருகிறது. தற்போது இந்த இனம் மிகவும் அருகி வருகின்றது.


வாழிடம்


முன்னொரு காலத்தில் இந்தியத் துணைக்கண்டத்தில் உள்ள எல்லா ஆறுகளிலும் இவை காணப்பட்டன. தற்போது முன்னிருந்ததில் வெறும் 2 விழுக்காட்டுப் பரப்பில் தான் வாழ்கின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

சொம்புமூக்கு முதலை – விக்கிப்பீடியா

Gharial – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.