அட்டிலிடே குரங்குகள்

புத்துலகக் குரங்குகளில் உள்ள ஐந்து குடும்பங்களில் ஒன்று அட்டிலிடே(Atelidae). இவை தனிக் குடும்பமாக அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் செபிடே குடும்பத்தில் இணைக்கப்பட்டிருந்தது. அட்டிலிடே குரங்குகள் பொதுவாகப் பெரிய குரங்குகள் வகையினைச் சார்ந்ததாகும். இதில் ஊளையிடும் குரங்கு, சிலந்தி குரங்கு, கம்பளி குரங்கு மற்றும் கம்பளி சிலந்தி குரங்கு அடங்குகின்றன. இவை மத்திய மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் இருந்து, மெக்ஸிக்கோ வடக்கு அர்ஜென்டீனா வரை காட்டுப்பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.


பண்புகள்


அட்டிலிடே குரங்குகள் சிறிய அளவிலிருந்து மிதமான அளவுடையன. இவற்றின் உடல் நீளம் சுமார் 34 செமீ முதல் 72 செமீ (தலை-உடல் நீளம்) உள்ளன. அலறுபவன் குரங்குகள் இந்த குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய குரங்காகவும் சிலந்தி குரங்குகள் அளவில் சிறிய குரங்காகவும் உள்ளன. இக்குரங்குகள் நீண்ட சுருளக்கூடிய வால்களைக் கொண்டுள்ளன. இந்த வாலின் சேய்மை முனையில் முடியில்லா, தொடு உணரக்கூடிய திட்டுகளை மேற்பரப்பில் கொண்டுள்ளன. வாலானது ‘ஐந்தாவது கரம்’ போல அடிக்கடி பயன்படுகிறது. கரங்களில் காணப்படும் நகங்கள் மரம் ஏற பயன்படுகிறது. பெரும்பாலான இனங்கள் அடர் பழுப்பு, சாம்பல் அல்லது கருப்பு நிற முடிகளுடன் வெளிறிய அடையாளங்களுடன் காணப்படும்.


இவை மரங்களில் வாழும் பகல் நேர விலங்குவகையாகும். பெரும்பாலான இனங்கள் அடர்த்தியான மழைக்காடுகளில் காணப்படுகின்றன. இருப்பினும் ஊளையிடும் குரங்குகளில் சில் இனங்கள் வறண்ட காடுகளில் அல்லது சவானா காடுகளில் காணப்படுகின்றன. இவை பழங்களையும் இலைகளையும் முக்கிய உணவாகச் சாப்பிடுகின்றன. இருப்பினும் சிறிய இனங்கள், பூச்சிகளைச் சாப்பிடுகின்றன. இவற்றின் பல் சூத்திரம் 2.1.3.3 2.1.3.3 {\displaystyle {\tfrac {2.1.3.3}{2.1.3.3}}} ஆகும்


சுமார் 180 முதல் 225 நாள் கர்ப்ப காலத்திற்குப் பின் பெண் குரங்குகள் குட்டி ஒன்றினை ஈனுகின்றது. (அரிதாக, இரண்டு குட்டிகளை இடும்). ஒரு சில இனங்கள் ஒன்று முதல் மூன்று வருடங்களுக்கு ஓர் முறை கர்ப்பம் தரிக்கின்றன.


அட்டிலிட் குரங்குகள் பலதார மணம் கொண்டவை. குழுக்களாக வாழும் இக்குரங்கு சமூகக் குழுவில் இருபத்தைந்து பெரியவர்கள் வரை இருக்கின்றன. ஒப்பீட்டளவில் சிறியதாக இருக்கும் இடத்தில், தனித்த ஆண் குரங்கானது பெண்களின் ‘ஹரேமை’ ஏகபோகப்படுத்துகிறது. ஆனால் பெரிய குழுக்களில் பல ஆண்கள் காணப்படும்போது ஆதிக்கத்தின் தெளிவான படிநிலையுடன் பெண்களை ஏகபோகப்படுத்துகின்றன.


வகைப்பாடு


அட்டிலிடே குடும்பத்தில் 29 சிற்றினங்கள், ஐந்து பேரினத்தின் கீழ் இரண்டு துணைக் குடும்பமாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.


அட்டிலேடே குடும்பம்


 • துணைக்குடும்பம் அல்லோஅட்டினே
  பேரினம் அல்லோஅட்டா, ஊளையிடும் குரங்குகள்
  அல்லோஅட்டா பாலிஅட்டா குழு
  கோபியா தீவு ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta coibensis
  Mantled ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta palliata
  Guatemalan ஊளையிடும் கருப்பு குரங்கு, Alouatta pigra
  Alouatta seniculus குழு
  Ursine ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta arctoidea
  கையும் களவுமாக ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta belzebul
  Spix தான் கையும் களவுமாக ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta discolor
  பழுப்பு ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta guariba
  ஜீருஅ சிவப்பு ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta juara
  கயானன் ஊளையிடும் சிவப்பு குரங்கு , Alouatta macconnelli
  அமேசான் ஊளையிடும் கருப்பு குரங்கு, Alouatta nigerrima
  புரசு சிவப்பு ஊளையிடும் குரங்கு , Alouatta puruensis
  பொலிவிய ஊளையிடும் சிவப்பு குரங்கு, Alouatta சாரா
  வெனிசுலா ஊளையிடும் சிவப்பு குரங்கு, Alouatta seniculus
  Maranhão கையும் களவுமாக அலறுபவன், Alouatta ululata
  Alouatta caraya குழு
  ஊளையிடும் கருப்பு குரங்கு, Alouatta caraya
  Incertae cedis
  †Alouatta mauroi (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)
  பேரினம் †Cartelles
  †Cartelles coimbrafilhoi (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)

 • பேரினம் அல்லோஅட்டா, ஊளையிடும் குரங்குகள்
  அல்லோஅட்டா பாலிஅட்டா குழு
  கோபியா தீவு ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta coibensis
  Mantled ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta palliata
  Guatemalan ஊளையிடும் கருப்பு குரங்கு, Alouatta pigra
  Alouatta seniculus குழு
  Ursine ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta arctoidea
  கையும் களவுமாக ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta belzebul
  Spix தான் கையும் களவுமாக ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta discolor
  பழுப்பு ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta guariba
  ஜீருஅ சிவப்பு ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta juara
  கயானன் ஊளையிடும் சிவப்பு குரங்கு , Alouatta macconnelli
  அமேசான் ஊளையிடும் கருப்பு குரங்கு, Alouatta nigerrima
  புரசு சிவப்பு ஊளையிடும் குரங்கு , Alouatta puruensis
  பொலிவிய ஊளையிடும் சிவப்பு குரங்கு, Alouatta சாரா
  வெனிசுலா ஊளையிடும் சிவப்பு குரங்கு, Alouatta seniculus
  Maranhão கையும் களவுமாக அலறுபவன், Alouatta ululata
  Alouatta caraya குழு
  ஊளையிடும் கருப்பு குரங்கு, Alouatta caraya
  Incertae cedis
  †Alouatta mauroi (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)

 • அல்லோஅட்டா பாலிஅட்டா குழு
  கோபியா தீவு ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta coibensis
  Mantled ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta palliata
  Guatemalan ஊளையிடும் கருப்பு குரங்கு, Alouatta pigra

 • கோபியா தீவு ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta coibensis

 • Mantled ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta palliata

 • Guatemalan ஊளையிடும் கருப்பு குரங்கு, Alouatta pigra

 • Alouatta seniculus குழு
  Ursine ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta arctoidea
  கையும் களவுமாக ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta belzebul
  Spix தான் கையும் களவுமாக ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta discolor
  பழுப்பு ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta guariba
  ஜீருஅ சிவப்பு ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta juara
  கயானன் ஊளையிடும் சிவப்பு குரங்கு , Alouatta macconnelli
  அமேசான் ஊளையிடும் கருப்பு குரங்கு, Alouatta nigerrima
  புரசு சிவப்பு ஊளையிடும் குரங்கு , Alouatta puruensis
  பொலிவிய ஊளையிடும் சிவப்பு குரங்கு, Alouatta சாரா
  வெனிசுலா ஊளையிடும் சிவப்பு குரங்கு, Alouatta seniculus
  Maranhão கையும் களவுமாக அலறுபவன், Alouatta ululata

 • Ursine ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta arctoidea

 • கையும் களவுமாக ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta belzebul

 • Spix தான் கையும் களவுமாக ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta discolor

 • பழுப்பு ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta guariba

 • ஜீருஅ சிவப்பு ஊளையிடும் குரங்கு, Alouatta juara

 • கயானன் ஊளையிடும் சிவப்பு குரங்கு , Alouatta macconnelli

 • அமேசான் ஊளையிடும் கருப்பு குரங்கு, Alouatta nigerrima

 • புரசு சிவப்பு ஊளையிடும் குரங்கு , Alouatta puruensis

 • பொலிவிய ஊளையிடும் சிவப்பு குரங்கு, Alouatta சாரா

 • வெனிசுலா ஊளையிடும் சிவப்பு குரங்கு, Alouatta seniculus

 • Maranhão கையும் களவுமாக அலறுபவன், Alouatta ululata

 • Alouatta caraya குழு
  ஊளையிடும் கருப்பு குரங்கு, Alouatta caraya

 • ஊளையிடும் கருப்பு குரங்கு, Alouatta caraya

 • Incertae cedis
  †Alouatta mauroi (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)

 • †Alouatta mauroi (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)

 • பேரினம் †Cartelles
  †Cartelles coimbrafilhoi (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)

 • †Cartelles coimbrafilhoi (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)

 • துணைக்குடும்பம் அட்டிலினே
  பேரினம் Ateles, சிலந்தி குரங்குகள்
  சிவப்பு மூஞ்சி சிலந்தி குரங்கு, Ateles paniscus
  வெள்ளை-முன் சிலந்தி குரங்கு, Ateles belzebuth
  பெருவியன் சிலந்தி குரங்கு, Ateles chamek
  பழுப்பு சிலந்தி குரங்கு, Ateles hybridus
  வெள்ளை கண்ண சிலந்தி குரங்கு, Ateles marginatus
  கருப்பு-குறி சிலந்தி குரங்கு, Ateles fusciceps
  ஜியோப்ரி சிலந்தி குரங்கு, Ateles geoffroyi
  பேரினம் Brachyteles, muriquis (கம்பளி சிலந்தி குரங்குகள்)
  தெற்கு muriqui, Brachyteles arachnoides
  வடக்கு muriqui, Brachyteles hypoxanthus
  பேரினம் Lagothrix, கம்பளி குரங்குகள்
  பழுப்பு கம்பளி குரங்கு, Lagothrix lagotricha
  சாம்பல் கம்பளி குரங்கு, Lagothrix கானாவில்
  கொலம்பிய கம்பளி குரங்கு, Lagothrix lugens
  வெள்ளி, கம்பளி குரங்கு, Lagothrix poeppigii
  பேரினம் Oreonax
  மஞ்சள்-வால் கம்பளி குரங்கு, Oreonax flavicauda
  பேரினம் கெய்ப்போரா
  கெய்ப்போரா பாம்புலொரம் (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)
  பேரினம் புரோட்டோபித்திகசு
  புரோட்டோபித்திகசு பிராசிலென்சிஸ் (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)

 • பேரினம் Ateles, சிலந்தி குரங்குகள்
  சிவப்பு மூஞ்சி சிலந்தி குரங்கு, Ateles paniscus
  வெள்ளை-முன் சிலந்தி குரங்கு, Ateles belzebuth
  பெருவியன் சிலந்தி குரங்கு, Ateles chamek
  பழுப்பு சிலந்தி குரங்கு, Ateles hybridus
  வெள்ளை கண்ண சிலந்தி குரங்கு, Ateles marginatus
  கருப்பு-குறி சிலந்தி குரங்கு, Ateles fusciceps
  ஜியோப்ரி சிலந்தி குரங்கு, Ateles geoffroyi

 • சிவப்பு மூஞ்சி சிலந்தி குரங்கு, Ateles paniscus

 • வெள்ளை-முன் சிலந்தி குரங்கு, Ateles belzebuth

 • பெருவியன் சிலந்தி குரங்கு, Ateles chamek

 • பழுப்பு சிலந்தி குரங்கு, Ateles hybridus

 • வெள்ளை கண்ண சிலந்தி குரங்கு, Ateles marginatus

 • கருப்பு-குறி சிலந்தி குரங்கு, Ateles fusciceps

 • ஜியோப்ரி சிலந்தி குரங்கு, Ateles geoffroyi

 • பேரினம் Brachyteles, muriquis (கம்பளி சிலந்தி குரங்குகள்)
  தெற்கு muriqui, Brachyteles arachnoides
  வடக்கு muriqui, Brachyteles hypoxanthus

 • தெற்கு muriqui, Brachyteles arachnoides

 • வடக்கு muriqui, Brachyteles hypoxanthus

 • பேரினம் Lagothrix, கம்பளி குரங்குகள்
  பழுப்பு கம்பளி குரங்கு, Lagothrix lagotricha
  சாம்பல் கம்பளி குரங்கு, Lagothrix கானாவில்
  கொலம்பிய கம்பளி குரங்கு, Lagothrix lugens
  வெள்ளி, கம்பளி குரங்கு, Lagothrix poeppigii

 • பழுப்பு கம்பளி குரங்கு, Lagothrix lagotricha

 • சாம்பல் கம்பளி குரங்கு, Lagothrix கானாவில்

 • கொலம்பிய கம்பளி குரங்கு, Lagothrix lugens

 • வெள்ளி, கம்பளி குரங்கு, Lagothrix poeppigii

 • பேரினம் Oreonax
  மஞ்சள்-வால் கம்பளி குரங்கு, Oreonax flavicauda

 • மஞ்சள்-வால் கம்பளி குரங்கு, Oreonax flavicauda

 • பேரினம் கெய்ப்போரா
  கெய்ப்போரா பாம்புலொரம் (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)

 • கெய்ப்போரா பாம்புலொரம் (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)

 • பேரினம் புரோட்டோபித்திகசு
  புரோட்டோபித்திகசு பிராசிலென்சிஸ் (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)

 • புரோட்டோபித்திகசு பிராசிலென்சிஸ் (ப்ளெஸ்டோஸீன் யுகத்தின் பிற்பகுதியில்)

 • வெளி இணைப்புகள்

  அட்டிலிடே – விக்கிப்பீடியா

  Atelidae – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *