போர்னியோ ஒராங்குட்டான் குரங்கு

போர்னியோ ஒராங்குட்டான் (Bornean orangutan) எனபது தென்கிழக்காசியா கண்டத்தில் போர்னியோ என்னும் நாட்டிற்கு உட்பட்ட காடுகளில் வாழும் ஒரு விலங்கினம் ஆகும். வேறு பல நாடுகளில் காணப்படும் ஓராங்குட்டானைப் போல் இவையும் புத்திசாலிகளாகக் காணப்படுகிறது. மரபியல் சார்புப்படி மனித இனத்தின் டி. என். ஏ. போல் 95% இதன் டி.என்.ஏ ஒத்துப்போவதாக உள்ளது. 


வெளி இணைப்புகள்

போர்னியோ ஒராங்குட்டான் – விக்கிப்பீடியா

Bornean orangutan – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.