பழைய உலக மான்

பழைய உலக மான் என்பது மான் குடும்பத்தின் ஒரு துணைக்குடும்பமாகும். இப்பெயர் இவை தோன்றிய இடத்தைக் குறிக்கிறது, தற்போதைய பரவலை அல்ல. இவற்றின் எலும்பு அமைப்பு புதிய உலக மான்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது.

வெளி இணைப்புகள்

பழைய உலக மான் – விக்கிப்பீடியா

Cervinae – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.