பெரிய காது வௌவால்

பொிய காது வெளவால் (Micronycteris microtis) என்பது ஒரு வெளவால் இனமாகும், இது தெற்கு மற்றும் மத்திய அமொிக்காவில் வாழ்கின்றன. மூக்கில் இலை போன்ற மூடியுடன் காணப்படும் இவ்வெளவால் மெக்சிக்கோவைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ளன (பைலோஸ்டோமிடே குடும்பத்தைச் சார்ந்தது).


உணவைப் பிடித்தல்


இந்த வெளவாலின் அற்புதமான திறனான அசைவற்ற உணவை இரைச்சல் இல்லாமல் அது கண்டறிவதைப் பற்றி அண்மைக்கால ஆராய்ச்சிகளானது விவாித்துள்ளது. வெளவால், சாதாரணமாக ஒலிச் சமிக்கையின் மூலம் உணவையும் பின்புலத்தையும் வேறுபடுத்தி அறிகிறது.


உணவு அசையும் போது அதிலிருந்து வரக்கூடிய எதிரொலியை, எதிரொலிப்பு மற்றும் தொப்பிளர் நூக்கை அடிப்படையாகக் கொண்டு உணர்கிறது. ஆனால், பொிய காது வெளவால் முழு அசைவற்ற உணவை பிடிக்கின்றன. இந்த இனங்கள் இலை-மூக்கு அமைப்பு மற்றும் ஒலி உமிழ் பண்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டு மூக்கின் மூலம் உணர்கின்றது. இப்பண்பு அனைத்து பைலோஸ்டோமிடேகளுக்கும் உண்டு.


ஆனால் இதன் நடத்தை தனிப்பட்டதாக இருக்கிறது. வெளவால் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக தொடர்புடைய உந்துதல்களையும் மிகவும் சிக்கலான குழப்பமான ஒலி சூழலில் வேறுபடுத்தி அறிய முடிகிறது.


ஒலி எதிரொலிப்பு


பொிய காது வெளவாலின் எதிரொலி அழைப்பானது, அதிக ஆற்றல் கொண்ட ஒரு பரந்த இசைக்குழுவின் பல-அலைஅடுக்கு அதிர்வெண் பண்பேற்றம் பெருக்கு போன்று அதிக சக்தியோடு வருகிறது, இரண்டாவது பல-அலைஅடுக்கு அதிர்வெண் ஒலியளவு 95 மற்றும் 75 kHz இடையே இருக்கிறது. இப்பண்பானது மைக்ரோபைலம் மைக்ரோபைலத்தின் பண்பை ஒத்துள்ளது. இருந்த போதிலும் குறைவான செறிவுடை ஒலியையே பெற்றுக் கொள்கிறது.


தாய், குட்டிகளைப் பராமாித்தல்


பெண் பொிய காது வெளவால் தன் குட்டிகளுக்கு 5 மாதங்கள் வரை தாய்ப்பால் அளிக்கிறது அதன் பின்பு இரையை உண்ணக் கொடுக்கிறது.


வெளி இணைப்புகள்

பெரிய காது வௌவால் – விக்கிப்பீடியா

Common big-eared bat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.