பூ முக வெளவால்

பூ முக வெளவால் (Flower- faced bat) என்பது ஹிப்பொசிடாிடையே (Hipposideridae) குடும்பத்தை சாா்ந்த ஒரு வௌவால் ஆகும். இது ஆன்தொப்ஸ் ஒற்றை தன்மை கொண்ட மரபணு உயிாி ஆகும். இது பப்புவா நியூ கினியாவில் உள்ள போகேன்வில்லி மற்றும் சாலமன்தீவுகளில் காணப்படுகின்றன. இந்த அாிய மற்றும் சிறிய வெளவால் அங்குள்ள வெப்பமண்டல காடுகள் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராம வீடுகளில் பறந்து கொண்டிருக்கும்.

வெளி இணைப்புகள்

பூ முக வெளவால் – விக்கிப்பீடியா

Flower-faced bat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.