மனிதக் குரங்கு

மனிதக் குரங்கு (ape) என்பது ஹொமினோய்டியே பெருங்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த உயர் விலங்கினம் ஆகும். பொது வழக்கில் இது பெரும்பாலும் மனிதர்களை உள்ளடக்குவதில்லை எனினும் அறிவியல் வகைப்பாட்டு அடிப்படையில் மனிதரும் இவ் வகையுள் அடங்குபவரே. நடைமுறையில் உள்ள வகைப்பாட்டில் இரண்டு ஹொமினோய்டு குடும்பங்கள் உள்ளன:


 • ஹைலோபட்டிடே குடும்பம்: இது 4 பேரினங்களையும், 13 கிப்பன் இனங்களையும் அடக்கியுள்ளது. இவ்வினங்களுள், லார் கிப்பன், சியாமாங் என்னும் இனங்களும் அடங்கும். இவை அனைத்தையும் ஒருங்கே “குறைந்த மனிதக் குரங்குகள்” (lesser apes) என அழைப்பர்.

 • ஹொமினிடே குடும்பம்: இது ஒராங்குட்டான்கள், கொரில்லாக்கள், சிம்ப்பன்சிகள் என்பவற்றுடன் மனிதர்களையும் உள்ளடக்கும். இவை “பெரு மனிதக் குரங்குகள்” (great apes) ஆகும். பார்பேரி மனிதக் குரங்குகள் போன்ற சில உயர் விலங்குகளில் வாலில்லாத் தன்மையை வைத்து மனிதக் குரங்குகள் எனப்பட்டாலும் இவை உண்மையான மனிதக் குரங்குகள் அல்ல.

 • மனிதரையும், கொரில்லாக்களையும் தவிர்த்துப் பிற உண்மையான மனிதக் குரங்கு இனத்து விலங்குகள் அனைத்தும் சுறுசுறுப்பான மரம் ஏறும் வகையின. இவை அனைத்துண்ணிகள் எனப்படுகின்றன. இவற்றின் உணவு பழங்கள், புல்லு, விதைகள், பல சந்தர்ப்பங்களில் முதுகெலும்பிலிகளின் ஓரளவு இறைச்சி என்பவற்றுடன் இலகுவில் செரிமானம் அடையக்கூடிய எத்தகையவற்றையும் உள்ளடக்கும். இவற்றின் தாயகம் ஆபிரிக்காவும், ஆசியாவும் ஆகும். எனினும் மனிதக் குரங்குகள் உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் பரவியுள்ளது பெரும்பாலான மனிதக் குரங்கு வகைகள் அருகிவிட்டன அல்லது அழியும் தீவாய்ப்பைக் கொண்டுள்ளன. அழியும் தறுவாயில் உள்ள இவ்வின விலங்குகளுக்கான மிகப் பெரிய பிரச்சினை மழைக்காட்டு வாழிடங்கள் குறைந்து வருவதாகும்.


  வெளி இணைப்புகள்

  மனிதக் குரங்கு – விக்கிப்பீடியா

  Ape – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.