தென்வெளிச் சாம்பல் குரங்கு

தென்வெளி சாம்பல் மந்தி என்பது ஒரு பழைய உலக குரங்காகும். மற்றய சாம்பல் மந்திகளைப் போலவே இவையும் இலை உண்ணும் குரங்காகும். இவை தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு இந்தியாவில் கணப்படுகின்றன. இவை பெரும்பாலும் கூட்டமாகவே வாழ்கின்றன. கூட்டமாகவே உண்ணும் பழக்கம் கொண்டவை.


வெளி இணைப்புகள்

தென்வெளிச் சாம்பல் குரங்கு – விக்கிப்பீடியா

Southern plains gray langur – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.