கன்று

கன்று (ஒலிப்பு (உதவி·தகவல்)) என்பது பொதுவாக மாட்டின் இளம் விலங்கைக் குறிக்கப் பயன்படுகிறது. சில வேளைகளில் இவை இறைச்சிக்காக வெட்டப்படுகின்றன.


சில விலங்குகளின் இளம் விலங்குகளும் கன்று என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. (காண்க: விலங்குகளின் பெயர்ப் பட்டியல்#விலங்கு). அத்துடன் சில தாவரங்களின் இளம் நிலைகளான நாற்றுக்களும் கன்று என அழைக்கப்படுகின்றது. எ.கா. மிளகாய்க் கன்று.

வெளி இணைப்புகள்

கன்று – விக்கிப்பீடியா

Calf – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.