அந்தமான் முள் மூஞ்சூறு

அந்தமான் முள் மூஞ்சூறு (Andaman spiny shrew) அல்லது அந்தமான் மூஞ்சூறு (குரோசிடுரா ஹிஸ்பிடா) என்பது சோரிசிடே குடும்பத்தில் உள்ள பாலூட்டிகளின் ஒரு வகை. இது இந்தியாவில் மட்டுமே காணக்கூடியது. இதன் இயற்கை வாழ்விடம் மிதவெப்பமண்டல அல்லது வெப்பமண்டல வறண்ட காடுகள் ஆகும் . வாழ்விடம் இழப்பு அச்சுறுத்தும் காரணியாக உள்ளது.


வெளி இணைப்புகள்

அந்தமான் முள் மூஞ்சூறு – விக்கிப்பீடியா

Andaman spiny shrew – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.