யாங்சி ஆற்று ஓங்கில்

யாங்சி ஆற்று ஓங்கில் (Yangtze River Dolphin) ஆசியா கண்டத்தில் சீனா நாட்டின் உள்ளேயே ஓடும் மிக நீளமான நதியான யாங்சியின் நீர்பரப்பில் வாழ்ந்த திமிங்கிலம் ஆகும். இவ்வகையான மீன்கள் பலதொகுதிமரபு உயிரினத் தோற்றம் கொண்டு நண்ணீரில் மட்டுமே வாழும் தகவமைப்பைக்கொண்டது. இவை ஐ.யூ.சி.என்னின் பட்டியல் கணக்குப்படி 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் அழிந்துவிட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது.


வெளி இணைப்புகள்

யாங்சி ஆற்று ஓங்கில் – விக்கிப்பீடியா

Baiji – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.