சென்னை முள்ளெலி

சென்னை முள்ளெலி அல்லது வெற்று வயிறு முள்ளெலி (Bare-bellied Hedgehog/Madras Hedgehog)(விலங்கியல் பெயர் பாரெசினுசு நுடிவெண்டிரிசு) என்பது தென் கிழக்கு இந்தியாவின் வறண்டப் பகுதிகளில் காணப்படும் முள்ளெலி இனம் ஆகும். இந்தியாவின் தென்மாநிலங்களுள் ஒன்றான தமிழ் நாட்டில் மட்டும் காணப்படுகிறது.


 • Paraechinus micropus nudiventris என்பதே இதன் முழு விலங்கியல் பெயர். Paraechinus micropus என்ற, வேறு இனத்தைப் போன்றே இருக்கும்.ஆனால், அவ்வினத்தின் கீழ்வரும் சிற்றினம் ஆகும். இந்த இரண்டு இனங்களுக்குமிடையே, குறைந்த வேறுபாடுகளே இருக்கின்றன

 • சென்னை முள்ளெலி என்ற இம்முள்ளெலிச் சிற்றினம், உலக விலங்கியல் அறிஞரால் அழிந்ததாகக் கருதப்பட்டது. ஆனால், இவ்வினம் இந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட்டில் உயிருடன் இருப்பது கண்டறியப் பட்டுள்ளது.


  தமிழ்நாட்டிலுள்ள களக்காடு-முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம் என்ற சரணாலயத்தில் கண்டறிந்துள்ளனர். இச்சிற்றினத்தைப் பற்றிய ஆய்வு விவரங்கள் அதிகமில்லை. அழியும் நிலையுள்ள முள்ளெலி இனமாக, பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்பு அமைப்பால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


  வெளி இணைப்புகள்

  சென்னை முள்ளெலி – விக்கிப்பீடியா

  Bare-bellied hedgehog – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *