இமயமலை நிலச் சுண்டெலி

இமயமலை நிலச் சுண்டெலி (Himalayan field mouse)(அப்போடெமசு கூர்க்கா) என்பது முரிடே குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு கொறித்துண்ணி . இது நேபாளத்தில் மட்டுமே காணப்படும் அகணிய உயிரியாகும். நேபாளத்தில் கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 2200 முதல் 3600 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள ஊசியிலைக்காடுகளில் இவை காணப்படுகின்றது.


வெளி இணைப்புகள்

இமயமலை நிலச் சுண்டெலி – விக்கிப்பீடியா

Himalayan field mouse – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.