இந்திய நீள்காது முள்ளெலி

இந்திய நீள்காது முள்ளெலி (Indian Long-eared Hedgehog, விலங்கியல் இருசொற்பெயர்: Hemiechinus collaris) என்றழைக்கப்படும் இந்த முள்ளெலி இனம், பெரும்பாலும் இந்தியாவின் வடபகுதியில் காணப்படுகிறது.


வாழிடம்


இந்த இன முள்ளெலியின் தாயகம் இந்தியாவும், பாகிசுதானும் எனக் கண்டறியப் பட்டுள்ளது. நன்கு உறுதி செய்யப்பட்ட வகைப்பாட்டியியல் காரணங்களால், இந்திய நீள்காது முள்ளெலி இனம், நீள்காது முள்ளெலி[note 3] யின், கீழ் இருக்கும் சிற்றினமாகக் கருதப் படுகிறது.


கடலிலிருந்து அலைகள் வந்து செல்லும், நிலப்பரப்பில் மட்டுமே இவை வாழ்கின்றன. குறிப்பாக, 15 மீட்டர் கடல் மட்ட உயரமுள்ள நிலப்பகுதிகளில் மட்டுமே வாழ்கின்றன என்று இங்கிலாந்து கடலாய்வினர் கண்டறிந்துள்ளனர்.


வளரியல்பு


 • இதன் நீளம் ~17 செ.மீ ஆகும். உடலின் எடை ~200-500 கிராம் இருக்கிறது.

 • உடல் சிறியதாகவும், இதன் காதுகள் நன்கு பெரியதாக உள்ளன. ஒப்பிட்டளவில் இவ்வினத்தின் காது, நீள்காது முள்ளெலியின் காதினைப் போன்றே இருக்கிறது.

 • இனப்பெருக்கக் காலத்தில், இவ்வினத்தின் ஆண் முள்ளெலி குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு, பெண் முள்ளெலிகளின் முன்னே நடனமாடுகிறது. அதறகு பின் தான், அவை இனப்பெருக்கக் கலவியில் ஈடுபடுகின்றன. இக்குணம் இவற்றின் சிறப்பியல்புகளில் ஒன்றாகும்.

 • வெளி இணைப்புகள்

  இந்திய நீள்காது முள்ளெலி – விக்கிப்பீடியா

  Indian long-eared hedgehog – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.