ஜென்கின்சு மூஞ்சுறு

ஜென்கின்சு மூஞ்சுறு (Jenkins’s shrew)(குரோசிடுரா ஜென்கின்சி) என்பது அருகிவரும் பாலூட்டி இனமாகும். இது சோரிசிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்தது. இது இந்தியாவின் தெற்கு அந்தமான் தீவில் மட்டும் காணப்படும் அகணிய உயிரியாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

ஜென்கின்சு மூஞ்சுறு – விக்கிப்பீடியா

Jenkins’s shrew – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *