நியோமைசு நீர் மூஞ்சூறு

பேரினம் நியோமைசு (Neomys) மூன்று ஐரோவாசிய நீர் மூஞ்சூறு சிற்றினங்களைக் கொண்ட ஒரு குழுவாக உள்ளது. இவை சோசிடிடே குடும்பத்தில் சோரிசினே உட்குடும்பத்தினைச் சார்ந்தவை. இந்த மூஞ்சூறு சிற்றினங்கள் ஐரோப்பாவின் பெரும்பகுதி மற்றும் வடக்கு ஆசியாவின் சில பகுதிகளிலும், துருக்கி மற்றும் ஈரானிலும் காணப்படுகின்றன. இதன் சிற்றினங்கள்:


 • யூரேசிய நீர் மூஞ்சூறு (நியோமைசு ஃபோடியன்சு) – (பென்னன்ட், 1771)

 • மத்திய தரைக்கடல் நீர் மூஞ்சூறு (நியோமைசு அனோமலசு) – கப்ரேரா, 1907

 • டிரான்ஸ்காகேசியன் வாட்டர் மூஞ்சூறு (நியோமைசு டெரெசு) – மில்லர், 1908

 • வெளி இணைப்புகள்

  நியோமைசு – விக்கிப்பீடியா

  Neomys – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *