நிகோபார் மர மூஞ்சூறு

நிகோபார் மர மூஞ்சூறு, (துபையா நிகோபாரிகா) மர மூஞ்சூறு துபாலிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்தது. இவை இந்தியாவில் நிகோபார் தீவுகளில் உள்ள வெப்ப மண்டல காடுகளில் மட்டும் காணப்படுகின்றன. இவற்றை முதன் முதலில் செலிபோர் 1868ல் விவரித்து இருந்தார். இவை வாழிட இழப்பால் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது.


முன்பு அருகிய இனமாகப் பட்டியலிடப்பட்டிருந்த நிகோபர் மர மூஞ்சூறு தற்பொழுது பொருத்தமான வாழிடத்தில் வாழ்கின்றது.


வாழிடம்


நிகோபார் மர மூஞ்சூறு அந்தமான் பகுதியில் உள்ள நிகோபார் தீவுக்கூட்டத்தில், கிரேட் நிகோபார் மற்றும் சிறிய நிகோபார் தீவுகளில் கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 640 மீட்டர் உயரத்தில் வாழ்கின்றது.


வெளி இணைப்புகள்

நிகோபார் மர மூஞ்சூறு – விக்கிப்பீடியா

Nicobar treeshrew – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.