ராயில் மலை சுண்டெலி

ராயில் மலை சுண்டெலி (Royle’s mountain vole) என்பது கிரிசிடிடே (cricetidae) குடும்பத்தை சாா்ந்த ஒரு கொறிணி இன விலங்கு ஆகும். இது இந்தியா, சீனா, நேபாளம் ஆகிய நாடுகளில் காணப்படுகிறது.

வெளி இணைப்புகள்

ராயில் மலை சுண்டெலி – விக்கிப்பீடியா

Royle’s mountain vole – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.