சுமத்திரா முள்ளம்பன்றி

சுமத்திரா முள்ளம்பன்றி (Sumatran porcupine)(கைஸ்டிரிக்சு சுமத்ரயி) கொறிணி வகையில் கைசிரிசிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்த சிற்றினமாகும். இது இந்தோனேசியா தீவில் சுமத்ராவில் மட்டுமே காணப்படக்கூடியது. இங்கு இது உணவிற்காக வேட்டையாடப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

சுமத்திரா முள்ளம்பன்றி – விக்கிப்பீடியா

Sumatran porcupine – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *