வெள்ளை வால் மலை சுண்டெலி

வெள்ளை வால் மலை சுண்டெலி (The white-tailed mountain vole) என்பது கிாிஸிசிடே குடும்பத்தை சாா்ந்த ஒரு கொறிணி ஆகும். இது இந்தியா, பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் காணப்படுகிறது.

வெளி இணைப்புகள்

வெள்ளை வால் மலை சுண்டெலி – விக்கிப்பீடியா

White-tailed mountain vole – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.