டிரான்ஸ்காகேசிய நீர் மூஞ்சூறு

டிரான்ஸ்காகேசிய நீர் மூஞ்சூறு (Transcaucasian water shrew)(நியோமிசு டெரெசு) என்பது சோரிசிடே குடும்பத்தில் உள்ள பாலூட்டிகளின் ஒரு வகை. இது ஆர்மீனியா, அஜர்பைஜான், சியார்சியா, ஈரான் மற்றும் துருக்கி உள்ளிட்ட நாடுகளில் காணப்படுகிறது .


வெளி இணைப்புகள்

டிரான்ஸ்காகேசிய நீர் மூஞ்சூறு – விக்கிப்பீடியா

Transcaucasian water shrew – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.