நீர் மூஞ்சூறு

நீர் மூஞ்சூறு (Water shrew) என்பது பகுதி நீரில் வாழக்கூடிய, பற்களில் சிவப்பு நிறம் கொண்ட சோரிசிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்த பாலூட்டி சிற்றினங்களைக் குறிப்பதாகும். இவற்றின் கீழ் வரும் மூஞ்சூறுகள்:


 • ஆசிய நீர் மூஞ்சூறு (சிமரோகலே சிற்றினங்கள்)
  மலேயா நீர் மூஞ்சுறு (சி. ஹந்து)
  இமயமலை நீர் மூஞ்சூறு (சி. இமயமலை)
  போரினியன் நீர் மூஞ்சூறு (சி. பூரா)
  ஜப்பானிய நீர் மூஞ்சூறு (சி. பிளாட்டிசெபலா)
  சீன நீர் மூஞ்சூறு (சி. ஸ்டைனி )
  சுமத்திரா நீர் மூஞ்சூறு (சி. சுமத்ரானா)

 • மலேயா நீர் மூஞ்சுறு (சி. ஹந்து)

 • இமயமலை நீர் மூஞ்சூறு (சி. இமயமலை)

 • போரினியன் நீர் மூஞ்சூறு (சி. பூரா)

 • ஜப்பானிய நீர் மூஞ்சூறு (சி. பிளாட்டிசெபலா)

 • சீன நீர் மூஞ்சூறு (சி. ஸ்டைனி )

 • சுமத்திரா நீர் மூஞ்சூறு (சி. சுமத்ரானா)

 • நெக்டோகேல்
  அழகிய நீர் மூஞ்சூறு (நெ. எலிகன்சு)

 • அழகிய நீர் மூஞ்சூறு (நெ. எலிகன்சு)

 • நியோமிசு
  மத்திய தரைக்கடல் நீர் மூஞ்சூறு (என். அனோமலசு)
  யூரேசிய நீர் மூஞ்சூறு (என். ஃபோடியன்சு)
  டிரான்ஸ்காகேசியன் நீர் மூஞ்சூறு (என். டெரெசு)

 • மத்திய தரைக்கடல் நீர் மூஞ்சூறு (என். அனோமலசு)

 • யூரேசிய நீர் மூஞ்சூறு (என். ஃபோடியன்சு)

 • டிரான்ஸ்காகேசியன் நீர் மூஞ்சூறு (என். டெரெசு)

 • சோரெக்சு :
  பனிப்பாறை விரி குடா நீர் மூஞ்சூறு (எஸ். அலாஸ்கனசு)
  அமெரிக்க நீர் மூஞ்சூறு (எஸ். பலஸ்ட்ரிஸ்)
  பசிபிக் நீர் மூஞ்சூறு அல்லது சதுப்பு மூஞ்சூறு (எஸ். பெண்டிரி )

 • பனிப்பாறை விரி குடா நீர் மூஞ்சூறு (எஸ். அலாஸ்கனசு)

 • அமெரிக்க நீர் மூஞ்சூறு (எஸ். பலஸ்ட்ரிஸ்)

 • பசிபிக் நீர் மூஞ்சூறு அல்லது சதுப்பு மூஞ்சூறு (எஸ். பெண்டிரி )
 • வெளி இணைப்புகள்

  நீர் மூஞ்சூறு – விக்கிப்பீடியா

  Water shrew – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.