வெண்வால் சிற்றெலி

வெண்வால் சிற்றெலி சுண்டெலிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை இந்தியா, சீனா, மியான்மர் போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. இவை பெரஸ்சப்டொர்(Parascaptor) பேரினத்திலுள்ள ஒரே சிறப்பினம் ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

வெண்வால் சிற்றெலி – விக்கிப்பீடியா

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *