வட்டு கால் வெளவால்

வட்டு-கால் வெளவால் (Disk-footed bat)(யூடிசுகோபசு டென்டிகுலசு) என்பது லாவோஸ் மற்றும் மியான்மரில் காணப்படும் வெசுபெர்டிலியோனிடே குடும்பத்தில் உள்ள வெசுபர் வெளவாலின் ஒரு சிற்றினமாகும். அண்மையில் இந்த வெளவால் சீனாவில் யுனான் மாகாணத்தில் முதல் முறையாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தற்பொழுது இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலமான மேகலாயாவில் வட்டு கால் வெளவால் ஒன்று கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டது. இது இதன் இயற்கை வாழிடத்திலிருந்து (மியான்மர்) சுமார் 1000 கிலோ மீட்டருக்கு வெளியே மேற்குப்பகுதியில் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியாவில் முதன் முதலிக் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்ட வட்டு-கால் வெளவால் ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

வட்டு-கால் வெளவால் – விக்கிப்பீடியா

Disk-footed bat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.