காட்டுக் காகம்

காட்டுக் காகம் (Jungle crow) என்பது மூன்று வகையான காகங்களைக் குறிக்கும் பொதுவான பெயர். ஆரம்பத்தில் ஒரே சிற்றினமாகக் கருதப்பட்ட இந்த குழு பின்னர் மூன்று இனங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:


 • அண்டங்காக்கை, கோர்வசு மேக்ரோஹைன்கோசு

 • கிழக்கு காட்டுக் காகம், கோர்வசு லெவில்லாண்டி

 • இந்திய காட்டுக் காகம், கோர்வசு கல்மினடசு

 • காக்கைகள்

 • புகுபதிகை செய்யப்படவில்லை

 • இந்த ஐபி க்கான பேச்சு

 • பங்களிப்புக்கள்

 • புதிய கணக்கை உருவாக்கு

 • புகுபதிகை

 • கட்டுரை

 • உரையாடல்
 • வெளி இணைப்புகள்

  காட்டுக் காகம் – விக்கிப்பீடியா

  Jungle crow – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.