நமீப் நீண்ட காது வெளவால்

நமீப் நீண்ட காது வெளவால் (லேபோடிசு நமீபென்சிசு) நமீபியாவில் காணப்படும் வெசுபெர்டிலியோனிடே குடும்பத்தில் உள்ள வெசுபர் வெளவால்களில் ஒரு வகையாகும் . இது உலர் புன்னிலம் மற்றும் மிதமான பாலைவனப் பகுதிகளில் காணப்படும்.


வெளி இணைப்புகள்

நமீப் நீண்ட காது வெளவால் – விக்கிப்பீடியா

Namib long-eared bat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *