நேபாள் மையோடிஸ்

மையோடிஸ் நிபாலென்சிசு என்பது நேபால் மையோடிசு (Nepal myotis) என பொதுவாக அறியப்படுகிறது. இது வெசுபர் வகை வெளவால் ஆகும்.


விளக்கம்


இவை அளவில் சிறியவை. இவற்றின் மொத்த நீளம் 10 சென்டிமீட்டர்கள் (4 in) மற்றும் இறக்கை இடைவெளி 4 சென்டிமீட்டர்கள் (2 in). இது சிறிய காதினையும் நீண்ட குறுகிய பலுக்கலையும் கொண்டது. அடர்த்தியான மென்மயிரானது, முதுகுபுறத்தில் கறுப்பு நிறத்திலும், வயிற்றுப்புறத்தில் கறுப்பு நிறத்துடன் வெளிறிய முனைகளுடன் காணப்படும்.


இனப்பெருக்கம்


இவை வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு சந்ததியினைப் பெற்றெடுக்கின்றன.


பரவல்


இவை ஆசியாவினைச் சார்ந்தவை. ஈரானிலிருந்து சைபீரியா வரை காணப்படுகின்றன.


வாழ்விடம்


இவை உயரமன மற்றும் தாழ்வன பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன. இவை வறண்ட பகுதிகள், மலைப்பிரதேசங்கள் மற்றும் காடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாழ்விடங்களில் வாழ்கின்றன.


உணவு


இவை முக்கியமாக லெபிடோப்டிரான் பூச்சிகளை விழுங்குகின்றன. பெரும்பாலும் அந்தி வேளையில் வேட்டையாடுகிறார்கள்.


கிளையினங்கள்


உலகின் பாலூட்டி இனங்கள் மூன்று கிளையினங்களை பட்டியலிடுகின்றன:


 • மயோடிசு நிபாலென்சிசு நிபாலென்சிசு (தாப்சன், 1871)

 • மியோடிசு நிபாலென்சிசு பிரசுவால்சுகி (போப்ரின்சுகி, 1926)

 • மியோடிசு நிபாலென்சிசு டிரான்சுகாசுபிகசு (ஓக்னெவ் & ஹெப்ட்னர், 1928)

 • வெளி இணைப்புகள்

  நேபாள் மையோடிசு – விக்கிப்பீடியா

  Nepal myotis – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.