மலையாடு

மலையாடு (Serow) எனப்படும் நடுத்தர ஆடு அல்லது மான் போன்ற பாலூட்டி வகையினைச் சார்ந்த நான்கு சிற்றினங்கள் கேப்ரிகோர்னிசு பேரினத்தின் கீழ் வருகின்றன.


தற்போது வாழும் சிற்றினங்கள்


நான்கு வகையான மலையாடுகள் நெய்மோர்ஹெடஸின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டன, அவற்றில் கோரல்கள் மட்டுமே உள்ளன. இவை மத்திய மற்றும் கிழக்காசியாவில் வாழ்கின்றன.


மலையாடுகள் அவைகளின் தொடர்புடைய இனங்களைப் போன்று பெரும்பாலும் மலைப் பாறைகளில் மேய்ச்சலை மேற்கொள்கின்றன, பொதுவாக இரண்டு வகையான விலங்கு பகிர்வு நிலப்பரப்பில் குறைந்த உயரத்திலிருந்தாலும். செரோக்கள் கோரல்களை விட மெதுவானவை மற்றும் சுறுசுறுப்பானவை. ஆனால் இவை வேட்டையாடலிருந்து தப்பிக்கச் சரிவுகளில் ஏறலாம். மேலும் குளிர்காலம் அல்லது வெப்பமான கோடைக்காலங்களில் தஞ்சமடையவும் இதனைச் செய்கின்றன. கண்ணக்குழி முன் சுரப்பிகளைப் பயன்படுத்தி அடையாளமிடுகின்றன.


சிற்றினங்களின் வண்ணம், வாழிடப்பகுதி மற்றும் சிற்றினத்தினைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது. ஆண் பெண் என இரு ஆடுகளிலும் தாடி மற்றும் சிறிய கொம்புகள் உள்ளன. இவை பெரும்பாலும் காதுகளை விட அளவில் குறைவாக இருக்கும்.


இரண்டு முதல் ஏழு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிலியோசீனின் பிற்பகுதியில் மலையாடு போன்ற புதைபடிம்ங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. பொதுவான கேப்ரினே துணைக்குடும்ப முன்னோடி சிற்றினங்கள் நவீன மலையாடுகளைப் போன்று இருக்கின்றன.


ஒட்டுமொத்தமாக மலையாட்டின் துணை குடும்ப சிற்றினங்கள் ஆபத்திற்குள்ளானவையாகக் கருதப்படுகின்றன. குறைந்துவரும் எண்ணிக்கையின் காரணமாக ஐ.யூ.சி.என் இன் செம்பட்டியலில் பெரும்பாலான மலையாடு இனங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஜப்பானிய மலையாடானது துணை சிற்றினங்களைவிடச் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கப்படுகிறது (ஆதாரம்: ஐ.யூ.சி.என் 2008).


வெளி இணைப்புகள்

மலையாடு – விக்கிப்பீடியா

Serow – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.