யூரோடெர்மா வெளவால்

யூரோடெர்மா (Uroderma) என்பது நடு அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கவில் காணப்படும் பைலோஸ்டோமிட் வெளவால்களின் ஒரு பேரினமாகும்.

வெளி இணைப்புகள்

யூரோடெர்மா – விக்கிப்பீடியா

Uroderma – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.